【Mean傾 第二季】盧覓雪 x 梁栢堅 #Out玉女 • In寸嘴 邵音音大爆當年入行經過

Mean傾 主持 盧覓雪 x 梁栢堅今次邀請二位嘉賓邵音音、莊端兒同大家傾下#Out玉女 • In寸嘴!

仲周慧敏楊采妮梁詠琪?又不是八十年代,家陣玉女不再,齋Sell寸嘴再加二両才華,一樣有兵「科勞」。今集兩代惹火烈女音音姐、莊端兒作客mean傾鬥寸嘴,正呀喂~