【Mean傾】盧覓雪 x 梁栢堅 #空中服務員Secrets Page Ep14 做空姐因為套制服?

做空姐係咪貪套制服靚啲,同嗰份優越感?今集 Mean傾 主持 盧覓雪 x 梁栢堅請嚟 Jennifer(現職Youtuber) + Sun(現職網絡作家/插畫人) + Paula(現職奇妙電視藝人) 三位前空姐/空少 ,講吓空中服務員啲秘聞。 空姐/空少呢個職業係咪真係咁有Fantasy 、有咁多好處?