【LOL】娛樂圈幸福少奶奶

成日話娛樂圈係花花世界難遇真愛,但睇到片中幾位藝人幸福滿瀉嘅模樣,可想而知,幸福其實係靠自己爭取架!!