【LOL】《國產007》有幾經典?

星爺周星馳 嘅《國產007》唔經唔覺已經有25年,依家社會氣氛咁緊張,不如重溫下呢一套喜劇嘅經典場面好過啦!